Bærekraftige kvalitetsprodukter fra rene og trygge råvarer

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Om oss

Ren luft, rent vann og ren natur. Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene og basert på lokale ressurser. Høy kompetanse og kontinuerlig fokus på kvalitet. Friske dyr som blir tatt godt vare på. Råvarene som danner grunnlaget for vår foredling, er kanskje verdens beste

Ren og rik natur

Norge ligger langt mot nord, og klimaet er kaldt. Samtidig transporterer havstrømmer og vind varme hit, og gjør at klimaet er mildere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi. Vi har rikelig med vann og god vannkvalitet. Lange, lyse dager bidrar til gode vekstvilkår for plantene om sommeren. Plantelivet veksler med naturforholdene. Vegetasjonen varierer fra de ytterste skogløse kystområdene til barskoger i innlandet og til fjellbjørk og vier i høyfjellet, alt etter skiftende temperaturforhold, nedbørsmengder og jordbunnsforhold.

Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene

Husdyrdrift og beiting har satt sitt preg på det norske landskapet i flere tusen år. Beite, slått og annen utmarksbruk har skapt nye vegetasjonstyper i tillegg til å forme et variert og innholdsrikt landskap.

Norge har relativt sett lite landbruksjord. Bare 3 % av det norske landarealet er dyrket mark. Skog og fjell dekker mesteparten av landet vårt og i Norge regnes hele 95 % som utmark. Nesten halvparten av arealet i utmarka er imidlertid godt egnet til beite. Av det dyrkede arealet er to tredjedeler best egnet til grasproduksjon, mens en tredjedel er egnet til produksjon av korn til mat og fôr. Om lag 2% av dyrket areal brukes til produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Store fôrressurser er også tilgjengelig i utmarka. Om sommeren slippes over 2,4 millioner dyr på beite i utmark.

Utnyttelse av lokale ressurser, fokus på kvalitet og samarbeid til felles beste

Norge har mer enn 40 000 gårdsbruk, de fleste familiebruk, spredt over hele landet. På nærmere 30 000 av dem er det husdyr. I internasjonal målestokk er den gjennomsnittlige norske gården liten og dyreflokkene små. Det er høyt utdannings- og kompetansenivå blant produsentene, godt utviklet teknologi i bruk i næringen og gode dokumentasjons-, styrings- og sporingssystemer. Det gir effektive produksjonssystemer og -metoder. Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL) er næringens felles kvalitetssystem som sikrer at produksjonen skjer i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

Det norske landbruket er godt organisert, har god gjennomføringsevne og kjennetegnes av høy grad av åpenhet og samarbeid innad i næringen og mellom næringen, forskningssektoren og myndighetene.

Friske dyr som blir godt tatt vare på

Vi har et kaldt klima, gårdene er små og ligger spredt. Dette bidrar til at husdyrene er mindre utsatt for smitte, og det gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand.

Norske dyr er blant verdens friskeste. Norges antibiotikabruk er lavest i Europa og blant de laveste i verden. Hardt arbeid for å forebygge sykdommer gjør at det blir mindre behov for å behandle, og reduserer bruken av medisiner. Antibiotika gis bare når dyret trenger det på grunn av sykdom, aldri forebyggende. Dermed er den totale antibiotikabruken minimal, og risikoen for å skape antibiotikaresistente bakterier redusert.

Smittsomme sykdommer er sanert eller holdt utenfor landet. Det er lav forekomst av zoonotiske bakterier, som salmonella. I Norge kan man, som ett av få land i verden, spise eggene rå.

Når vi mennesker tar ansvar for dyr, er det vår plikt å sørge for at de har det bra. Norge har tradisjon for godt stell av dyr, og vi har et regelverk som setter strenge krav til stell og oppstalling, transport og mottak på slakteriet. Dersom noen oppdager at dyrenes velferd ikke er ivaretatt, har de plikt til umiddelbart å varsle myndighetene ved Mattilsynet.

Rene og trygge råvarer

Norge har en del naturgitte fordeler som bidrar til at husdyrene er mindre utsatt for å bli smittet av uønskede bakterier, og det legges stor vekt på forebyggende helsearbeid. Dette har medvirket til at dyrehelsen er svært god i Norge, og bruken av antibiotika er minimal. Det er ikke tillatt med fôr som inneholder genmodifiserte organismer (GMO) eller produksjonsfremmende hormoner. Alt kraftfôr varmebehandles for å hygieniseres. Det er svært begrenset bruk av sprøytemidler.

Det arbeides også målrettet for å sikre at det ikke spres skadelige bakterier fra husdyrene videre til oss mennesker. Det er omfattende hygienerutiner og smittekontroll både på gården, på slakteriet og i produksjonsområdene.

Dette er noen av faktorene som gjør at Norge produserer kanskje verdens reneste og tryggeste mat. Denne produksjonen gir oss i Norilia råvarer av ypperste kvalitet for videre foredling.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Vi foredler naturens fineste produkter

Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår plikt å utnytte alle tilgjengelige ressurser, hele dyret, til bærekraftige produkter verden har nytte og glede av. Vi ser alltid etter nye måter å skape merverdi på ‒ gjennom innovasjon og samarbeid, og ved å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Vi foredler naturens fineste produkter

Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår plikt å utnytte alle tilgjengelige ressurser, hele dyret, til bærekraftige produkter verden har nytte og glede av. Vi ser alltid etter nye måter å skape merverdi på ‒ gjennom innovasjon og samarbeid, og ved å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser.

Kontakter

Kontakter

Morten Sollerud

Daglig Leder