Slik skaper Norilia nye verdier med bioteknologi

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Innovasjon

Råvarer med lav verdi blir til ingredienser med stort potensiale – ved hjelp av bioteknologi.

Hva er bioteknologi?

I naturen og i kroppene våre finnes det mikroorganismer og enzymer som gjennom biologiske prosesser bryter ned råstoff slik at næring kan hentes ut, eller som bygger nye råstoffer nødvendig for vekst og funksjon av levende organismer. Disse bioprosessene kan vi utnytte i industriell skala, det vi kaller industriell bioteknologi. For eksempel kan dette benyttes for å foredle og nyttiggjøre oss av restråstoff fra egg- og kjøttindustrien – i Norilia kaller vi dette plussprodukter. I Norilia ser vi på bioteknologi som et svært nyttig redskap for bedre utnyttelse og økt verdiskaping av rest-råstoff. Vi har allerede industrialisert en bioteknologisk prosess på fjørferåstoff hos Bioco, og utforsker ytterlige muligheter for å utnytte biologiske prosesser for andre råstoff.

I Norilia er det spesifikt to bioteknologiske prosesser vi jobber med:

- Enzymatisk hydrolyse
- Fermentering

På Bioco har vi utviklet en enzymatisk hydrolyseprosess for å foredle beinråstoff fra kylling og kalkun.
På Bioco har vi utviklet en enzymatisk hydrolyseprosess for å foredle beinråstoff fra kylling og kalkun.
Bilde: Sune Eriksen

35% av biomasse

Restråvarer, eller plussprodukter som vi kaller dem, utgjør om lag 35% av all biomasse som kommer inn til kjøtt- og eggindustrien fra dyr og egg.

Hva er enzymatisk hydrolyse?

Det finnes mange ulike typer enzymer i naturen, blant annet i fordøyelsessystemet vårt. Vi har enzymer for å bryte ned råstoff og for å bygge opp råstoff. Det er særlig de som bryter ned, som vi er interesserte i da de kan brukes til å bedre nyttiggjøre seg næringsstoffer som finnes i restråstoff.

Enzymene vi har i magen, for eksempel, bryter ned maten slik at vi kan ta til oss næringen i maten. Dette er en prosess vi forsøker å gjenskape industrielt.

Gjennom prosessen vi kaller enzymatisk hydrolyse kan vi bryte ned næringsrike restråvarer som ellers ikke ville blitt brukt som mat til mennesker, og skille ut proteiner, fett og mineraler. Dette kan bli til nye ingredienser, som for eksempel proteinpulver og olje som kan brukes i mat eller tilskudd. Slik kan vi utnytte restråvarene til menneskemat. Det er et mål for Norilia at mest mulig av næringsmiddelgodkjente råvarer skal brukes som menneskemat.

På Bioco har vi utviklet en enzymatisk hydrolyseprosess for å foredle beinråstoff fra kylling og kalkun. Dette er en prosess som også kan brukes på andre typer råstoff, og vi ser store muligheter for å bruke prosessen på flere av våre lav-verdi råstoff.

Industriell bioteknologi

Hva er Bioco?

Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap, og en del av Norturas og Felleskjøpets satsning på bærekraft og økt ressursutnyttelse. Norilia er ansvarlig for salg og markedsutvikling av alle ingrediensene fra Bioco.

Les mer om Bioco her.

Hva er fermentering?

Fermentering er en bioprosess som bruker mikroorganismer for a bryte ned råstoff og lage noe nytt ut fra det. Mikroorganismene kan deles inn i forskjellige grupper. Den største gruppen er bakterier. I tillegg har man organismer som gjær, sopp og mikroalger. Å bruke mikroorganisme for fermentering er ikke noe nytt, folk har holdt med dette over lang tid – ølbrygging er et godt eksempel. Men å bruke fermentering som prosess på animalsk restråstoff er en ny og spennende bruk av bioteknologi.

Fra et industrielt perspektiv er det mye som kan foredles ved hjelp av fermentering. I Norilia forsøker vi for eksempel å finne ut av hvordan vi kan bruke fermenteringsprosesser til nedbryting av fjær, et restråstoff som er svært vanskelige å bryte ned. Får vi til dette kan proteinene i fjærene potensielt brukes til blant annet fiskefôr.

Fra naturlig prosess til industriell skala

Bioteknologi og nye foredlingsmetoder er under stadig utvikling, og det forskes mye på området. I Norilia jobber vi tett med flere forskningsmiljøer og ser på hvordan resultater fra forskningen kan brukes industrielt for å skape nye verdier. Et av forskningsprosjektene vi bruker for å innhente kunnskap er SFI Industrial Biotechnology (SFI står for Senter for forskningsdrevet innovasjon). I SFI-en samarbeider noen av de fremste forskningsmiljøene på området, blant annet Sintef, NMBU, NTNU og Norce, og flere industripartnere som jobber med videreutvikling av bioteknologi innenfor sine selskaper.

– Norilias arbeid med restråstoff er svært viktig. De har rett og slett avskaffet betegnelsen «avfall». Vi er i framtiden nødt til å utnytte alle bioressurser, og da blir bioteknologiske prosesser veldig viktige, forteller Håvard Sletta, markedssjef for bioteknologi i Sintef Industri og leder av SFI Industrial Biotechnology.

– Det er svært mange svært viktige produkter du kan lage ved hjelp av industriell bioteknologi, fortsetter han.

Marije Oostindjer, fagsjef for bioprosesser i Norilia.
Marije Oostindjer, fagsjef for bioprosesser i Norilia.
Bilde: Sune Eriksen

Forskningsmiljøene har stor interesse av at forskningen ikke skjer isolert. Det er viktig å ha en industripartner som kan ta forskningen videre.

– I tillegg til å bidra med egen kunnskap og innsatsfaktorer inn i forskningen, så er vår viktigste rolle å ta i bruk forskningen til industriell verdiskapning. Vi jobber også aktivt for å etablere nye forskningsprosjekter som kan ha nytteverdi for bedre utnyttelse av våre restråstoff, sier Marije Oostindjer, fagsjef for bioprosesser i Norilia.

– Selve målet med SFI er jo å sørge for at vi får løftet industriell bioteknologi nasjonalt, slik at bedrifter som er interessert i å utnytte bioteknologiske prosesser er bedre rustet i en konkurransesituasjon fremover. Vi prøver å ha en tett kobling mellom industriaktørene og forskerne. Det er det som er nøkkelen til suksess. Slik sørger vi for at vi jobber med ting som er relevant for bedriftene. Når forskningen blir virkelig interessant for industrien, kan den tas ut i egne prosjekter og implementeres der, legger Sletta til.

Heidi Alvestrand, leder for forretningsutvikling i Norilia.
Heidi Alvestrand, leder for forretningsutvikling i Norilia.
Bilde: Sune Eriksen

Teknologi for framtiden

Forskning og bruk av bioprosesser er en viktig del av vår strategi.

– Vi har stor tro på at bioteknologi vil ha en stor rolle i det grønne skiftet, og vil være et viktig redskap for bedre ressursutnyttelse. Bioteknologi kan gi oss nye måter å foredle våre råvarer, og muliggjøre produksjon av nye bærekraftige produkter. Teknologiutviklingen går raskt og vi ønsker å sitte på dette toget, sier Heidi Alvestrand, leder for forretningsutvikling i Norilia.

Les mer om våre forskningsprosjekter.

Kontakter

Contact us