Norilias forsknings- og innovasjonsprosjekter

I Norilia skal vekst og forretningsutvikling støttes opp av kontinuerlig påfyll med ny kunnskap og innsikt. Vi er derfor involvert i flere forskningsprosjekter med ulike forskningsmiljøer og industripartnere.

Prosjektene dreier seg hovedsakelig om utvikling av bioprosesser og nye metoder for å utnytte restråstoff fra kjøtt- og eggindustrien enda bedre. Målet er å utvikle nye bruksområder for våre produkter hvor de får en høyere verdi. Da trengs det studier som viser deres egenskaper og effekter, og flere av prosjektene har dette som formål.


I tillegg er Norilia med i flere nettverk for å søke kunnskap og danne allianser. De to viktigste nettverkene er:

LifeScienceCluster, Nettverket jobber med å utvikle bærekraftige løsninger, utnytte ressurser og utvikle potensialet som ligger innenfor området livsvitenskap (life science).

NCE Heidner nettverk: Nettverket er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Deltakelse i Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er langsiktige forskningsprosjekter som går over fem til åtte år. Sentrene drives som nære samarbeidsprosjekter mellom FoU-aktive bedrifter og ledende forskningsmiljøer. Sentrene utvikler kompetanse som er viktig for industriell innovasjon og verdiskaping i Norge.Norilia deltar i følgende SFI:

SFI Foods of Norway


Prosjektet er ledet av NMBU og har samlet flere av Norges største landbruk-, skog og fiskeaktører, blant andre Borregård, Biomar, Felleskjøpet, Tine og Nortura. Hensikten er å utforske muligheten for nye typer, bærekraftige husdyr- og fiskefôr basert på norske ressurser fra skog, tare og restråstoff.

Nye, innovative bioraffineringsmetoder utvikles for å produsere ulike fôr med riktig sammensetning og egenskaper. Fôr har stor innvirkning på dyrets helse, vekst, kjøtt- og melkekvalitet, derfor gjøres det omfattende testing av dette. Norilia deltar i prosjektet for å teste om animalsk restråstoff, som ellers har lav kommersiell verdi, kan foredles i bioprosesser ved bruk av gjærsopper.


SFI DigiFoods

Den raske digitale utviklingen kan gi store muligheter for matindustrien. DigiFoods ledes av Nofima og har som mål å utvikle smarte, optiske sensorer for å måle og digitalisere kvalitet og egenskaper ved råvaren under produksjon. I tillegg ser prosjektet på muligheter for robotisering i kombinasjon med sensorteknologi. Online-målinger gjør at det oppstår nye data i verdikjeden. For å kunne nyttiggjøre seg slike data i kvalitet- og produktutvikling, må de standardiseres og settes i sammenheng.

Vi bruker prosjektet for å vurdere bruk av sensorteknologi til on-line måling og styring av prosessparametere på vårt foredlingsanlegg Bioco. Bioco foredler beinråstoff og kjøttrester fra fjørfe ved hjelp av prosessen enzymatisk hydrolyse. Enzymene bidrar til å bryte ned råstoffet slik at protein, fett og mineraler kan isoleres. Dette er en kompleks prosess hvor enzym-tilsetning, tid og temperatur må optimaliseres og tilpasses råvaren for å oppnå en høy protein-andel og ønsket kvalitet. Et typisk trekk ved restråstoff er at det er stor variasjon i råvaregrunnlaget, og dette må håndteres i foredlingsprosessen. Online-målinger gjør det mulig med en mer presis produksjon og stabil kvalitet..


SFI Industrial Biotechnology

Norilias mandat er å utnytte hele dyret og sikre en høyest mulig verdiskaping på animalsk restråstoff. Nye bioprosesser og teknologi er viktige verktøy for å utnytte animalsk restråstoff bedre.

SFI-en har som mål å utvikle og industrialisere moderne bioteknologi og metoder, for eksempel bruk av enzymer og mikroorganismer for produksjon av ingredienser til ulike bruksområder.

Prosjektet er viktig for å høste kunnskap til videreutvikling av enzymatiske hydrolyse-linjen som vi har etablert. I tillegg ønsker vi å teste andre type restråstoff som grunnlag for etablering nye linjer. Et av prosjektets delprosjekter er knyttet til enzymutvikling. Type enzym har stor betydning for hvor mye protein som utvinnes, smak, samt tekniske og bioative (helsefremmende) egenskaper ved proteinet. I tillegg utforsker prosjektet andre foredlingsprosesser som fermentering og celledyrking, som er svært interessante bioprosesser for utnyttelse av restråstoff og produksjon av nye ingredienser.

SFI-en har samlet noen av de fremste forskningsmiljøene på området: Sintef, NMBU, NTNU og Norce.

Prosjekter ledet av forskningsinstitusjoner

Prosjektene nedenfor er ledet av forskningsinstitusjoner, og driver i stor grad med grunnforskning i samarbeid med bedrifter. Som industripartner får vi stor innsikt gjennom forskningen, som kan gi grunnlag for fremtidig verdiskaping og industriutvikling.

Byprovalue

De siste årene har mer av det mettede fettet blir tatt ut av matprodukter for å gjøre dem enda sunnere. Dette har ført til et overskudd av mettet fett, som i dag selges til energi og fôr. Vi tror foredling av fettet ved hjelp av fermentering har et stort verdiskapingspotensial. I Byprovalue utforsker vi, sammen med NMBU, muligheten for å bruke ulike typer gjær og sopp i en fermenteringsprosess for å omdanne animalsk fett til en multifunksjonell biomasse. Biomassen kan enten brukes som den er til fôr, eller man kan isolere utvalgte ingredienser, som for eksempel chitin/chitosan til vannrensing og beta-glukaner for bruk i kosttilskudd. Fermenteringsprosessen gir mettet animalsk fett en ny og mer fordelaktig fettsyreprofil som kan åpne for nye bruksområder.

TailoTides

Norilia har sammen med Felleskjøpet Agri etablert Bioco. Bioco benytter prosessen enzymatisk hydrolyse til å foredle restråstoff fra fjørfe, og utvinner protein, fett og mineraler. Proteinet benevnes ofte for et proteinhydrolysat. Et protein er bygd opp av lange kjeder av aminosyrer, men i proteinhydrolysatet er aminosyrekjedene klippet opp i mindre kjeder som vi kaller peptider. Desto mer proteinene er kuttet opp, desto raskere tas de opp i kroppen. Vi ønsker å utvikle et marked for proteinhydrolysatene i næringsmidler til mennesker hvor helse og ernæring er i fokus. I enzymatisk hydrolyse-prosesser er det mulig å isolere bioaktive peptider. Bioaktive peptider er korte peptider som har positive effekter på helsa vår, utover den ernæringsmessige verdien.

Prosjektet TailoTides ledes av Nofima, og har som mål å utvikle modeller for å screene og identifisere potensielle bioaktive peptider som kan ha innvirkning på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. For å få til dette, må separasjons- og sensorteknologi utvikles og tilpasses. For å være sikker på at peptidene gir ønsket virkning, må de testes i kliniske studier

Våre forsknings- og innovasjonspartnere

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marije Oostindjer, PhD

Chief Advisor Bioprocesses and Business Strategy

Marianne Skov, PhD

Chief Advisor Nutrition