Hopp til innhold

Ullpris til produsent

Ullpris til produsent

Norilias priser er minimumspriser gitt til produsent. Produsent kan i tillegg oppnå:

  • Pristillegg på kr. 0,60 pr. kilo ved god ullbehandling
  • Pristillegg på høstull avregnet i uke 1 - 32
  • Etterbetaling fra Nortura

Vi har ingen trekk for frakt!

Norilia har følgende priser gjeldende fra og med 1. september 2017, inklusive ulltilskudd: 

Helårsull av crossbred type Varenr Pris    
Klasse A1 743010 53,00    
Vårull av crossbred type
Klasse B1 743110 49,00    
  B2 743120 20,00    
Høstull av crossbred type
Klasse C1 743210 55,00    
  C1 Fin 743310 60,00    
  C1L 743311 55,00    
  C2 743220 20,00    
  C1S 743250 30,00    
  C2S 743260 1,00    
Høstull av Spelsau
Klasse F1 743410 52,00    
  F2 743420 20,00    
  F1S 743450 30,00    
  F1P 743480 32,00    
Filtret ull, grov ull, ull med vegetabilier
Klasse G 743510 1,00    
Klasse V 743910 1,00    
Frasortert ull
Klasse H1 743610 20,00    
  H2 743620 1,00    
  H3 743651 0,00    


De noterte prisene er netto til produsent levert mottakerstasjon for ull.

I september 2015 la Landbruksdirektoratet frem rapporten "Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull", utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og Miljødepartementet. Et av forslagene i denne rapporten var å øke tilskuddet til de beste ullkvalitetene og fjerne tilskuddet til de dårligste, definert som C2S, G, V, H2 og H3. Formålet var å bidra til bedring av kvaliteten på norsk ull.

Ei samla primærnæring var kritiske til denne omlegginga, men Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag nådde ikke frem med sitt syn under vårens jordbruksforhandlinger, og i den endelige jordbruksavtalen mellom Bondelaget og Staten ble tilskuddet til de nevnte klassene fjernet. De totale rammene for tilskudd på ull fra staten er for ullåret 2016/17 på samme nivå som forrige år, men tilskuddet fordeles nå på 11 klasser i stedet for på 16 som tidligere.

Norilia har satt priser med utgangspunkt i de endringer som er gjort. I tråd med myndighetens ønske om å stimulere til økt fokus på og produksjon av kvalitetsull, har også Norilia valgt å prioritere pris på den ulla det er mest etterspørsel etter og som per i dag i størst grad er med på å skape verdier tilbake til produsent.

Norilia har som mål å skape merverdier i samspill med produsenter og kunder og jobber kontinuerlig for å hente ut økte verdier i alle ullklasser. Norilia opplever for tiden økende etterspørsel etter norsk kvalitetsull blant norske kunder. Dette bidrar positivt i forhold til verdiskapning på norsk ull, og er med på å dempe virkningene av svingninger i etterspørsel, pris og valuta ved salg av ull internasjonalt.