Reduserte ullpriser og endringer i tilskuddssystemet

(31.08.09) Et svært krevende marked for ull medfører at Norilia, fra 31. august, må sette ned prisene på høstull, helårsull og frasortert ull.

UllDet er utfordrende tider på verdensmarkedet for ull og virkningene av finanskrisen for tekstil og teppeprodusenter er dramatiske. Store spinnerier i Europa har gått konkurs og dette merkes på salget. Denne høsten merker vi også konkurransen fra New Zealand og engelske ull sterkere enn vanlig. Store volum av New Zealandsk ull legges nå ut for salg til noe nær dumpingpriser, noe som får store konsekvenser for de prisene Norilia klarer å hente ut på norsk ull. I tillegg har kronen styrket seg mot pundet den siste tiden, og reduserer verdien på ulla som eksporteres. Gjennomsnittlig er dagens eksportpriser omlag 20-30 % lavere enn de var på samme tid i fjor.

Samtidig har produksjonen av pelsskinn økt, og dette spiser av tilskuddene til ull. Dette gjør at gjennomsnittstilskuddet til norsk ull er redusert med om lag 4 %.

Norilia har de siste årene jobbet hardt for å motvirke denne situasjonen og har satt i gang en rekke omstillingstiltak for å minimere håndteringskostnadene. Vi har blant annet redusert antallet ullstasjoner, og arbeider nå for å konsentrere håndteringen av hjemmeklipp til færrest mulig ullstasjoner.

Som dere vil se på avregningene, har Statens landbruksforvaltning (SLF) i år gjort vesentlige endringer i tilskuddssystemet. Antall tilskuddsnivåer er redusert fra elleve til fire. Dette er en betydelig forenkling som Norilia støtter fullt ut, og medfører i praksis ingen minimale endringer i det samlede nivået på tilskudd. Tilskuddsnivåene vil gå opp for enkelte ullklasser og ned for andre sammenlignet med tidligere, men bidrar til å effektivisere klassifiseringsprosessen.

På noe sikt vil tiltakene vi har satt i verk redusere kostnadssiden i virksomheten vesenlig, og dermed bidra til å bedre verdien på ulla. Men dagens markedssituasjon er dramatisk og effekten av omstillingstiltakene klarer ikke å veie opp for prisfallet. Vi ser oss derfor nødt til å sette ned prisen på høstull, helårsull og frasortert ull denne sesongen. Oppgjørsprisen til produsent vil for de viktigste klassene blir redusert med 5- 15 % inkludert tilskudd. Dette er en kombinasjon av endret tilskuddssystem, redusert tilskuddsnivå og reduserte priser fra Nortura.