NSG-avtale pr 01.09.2008

INNSAMLINGSORDNING FOR ULL LEVERT TIL KJØTTSAMVIRKETS ULLSTASJONER

AVTALE MELLOM NORSK SAU OG GEIT OG NORILIA

Norsk Sau og Geit`s lokallag står for tilnærmet all organisert innsamling og transport av ull fra produsent til ullstasjon.
Ved samlet levering av ull til Kjøttsamvirkets ullstasjoner gir ullstasjonene følgende godtgjørelse til Norsk Sau og Geit`s lokallag:

 • For avregnet ull utbetales en godtgjørelse på 0,85 kr/kg hvis organiseringen av inntransport av ull skjer i henhold til ullstasjonens retningslinjer om kostnadseffektiv inntransport (pkt 3), og i henhold til øvrige punkter i avtalen.
 • For avregnet ull utbetales en godtgjørelse på 0,60 kr/kg hvis organiseringen av inntransport av ull ikke er i henhold til ullstasjonens retningslinjer for kostnadseffektiv inntransport (pkt 5), eller i henhold til øvrige punkter i avtalen.
 • Det skal gies en kompensasjon for rentetap på høstull som blir levert og avregnet etter 1 januar.

I tilfeller hvor flere av punktene i avtalen ikke innfris, kan godtgjørelsen avkortes i sin helhet.

Det vil bli utbetalt godtgjørelse for alle produsenter lokallaget organiserer inntransport for, og som registreres på lagets liste, uavhengig om produsenten er medlem eller ikke.

Avtalen trer i kraft fra 1. september 2008. Avtalen løper inntil den blir oppsagt, med gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder.

NSG sentralt

 1. NSG sentralt har ansvar for å levere en oppdatert liste over lokallag og kontaktopplysninger på leder i lagene til Norilia innen 31. august hvert år
 2. NSG sentralt har ansvar for å informere sine lokallag om denne avtalen og å oppfordre lagene til å legge best mulig til rette for et godt opplegg for ullinnsamling.

Lokallagenes ansvar

 1. Lokallagene skal levere ulla etter nærmere avtale med Gildebedriftene/ullstasjonene, og legge forholdene til rette for at Gildebedriftenes medlemmer kan levere sin ull til Gilde Norsk Kjøtts ullstasjoner.
 2. Lagene er pliktig til å gjøre kjent for medlemmene når og hvordan ullinnsamlingen finner sted. Også ikke-medlemmer som leverer ull gjennom laget skal informeres. Eventuelle kostnader til annonsering m.m. dekkes av lokallaget.
 3. Lagene skal etterstrebe en organisering som gir en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv inntransport. I samråd med ullstasjonen skal én av to innsamlingsmåter velges:
  • Lagets ull samles i ett lokallager og blir hentet av ullstasjonen til avtalt tidspunkt.
  • Lagets ull blir levert direkte på bil til avtalt sted og tid.

Hver samleplass skal ha en opplossingsansvarlig, eventuellt at laget har en ansvarlig for hele området. Opplossingsansvarlig skal hjelpe til med opplossing, samt sørge for at all ull fra laget kommer med på transporten. Stedene velges i samråd med ullstasjonen, og må ligge naturlig til og være lett tilgjengelig for transportbilene. Lokallager må ellers være egnet til oppbevaring av ull. Den enkelte produsent leverer sin ull til samleplassen til den tid som er kunngjort. Sekkeantall skal føres på oppslått liste på lokallageret. Opplossingsansvarlig må, på avtalt tidspunkt, ha oversikt over antall sekk på lageret og være beredt gi denne informasjonen til ullstasjonen.

 1. Lagene skal kontrollere at produsentens navn, leverandørnr., adresse og antall kolli er påført alle sekkene med vannfast tusj eller lignende. (Har en produsent f.eks. 13 sekker, skal således navn, leverandør nr. (5-sifra), adresse og tallet 13 stå på hver sekk).
 2. På de tilsendte innsamlingslistene utarbeidet av ullstasjonene skal lokallagene føre opp følgende opplysninger for hver produsent:
  1. leverandørnummer ved førstegangs levering
  2. navn og adresse ved førstegangs levering
  3. leverandørens bankkonto nr. ved førstegangs levering
  4. antall sekker
 3. Bankkontonr., navn, adresse og annen info som trengs for å lage et leverandørnummer på en ny produsent, skal gå direkte til medlemsregisteret. Laget skal også føre opp kontonummeret som innsamlingsgodtgjørelsen skal overføres til.
 4. Lagene har ansvar for å stille mannskap til rådighet ved opplasting av bilene som skal transportere ulla fra samleplass og inn til ullstasjonen. Opp- og avlasting skal skje eiervis. Innsamlingslistene, som nevnt i punkt 7, skal følge bilen inn til ullstasjonen.
 5. Ull fra ett lag (distrikt) skal fortrinnsvis leveres samlet for hver sesong: Høstull om høsten og vinteren, og helårsull- og vårull om våren. Av hensyn til arbeidssituasjonen på ullstasjonene er det viktig å unngå at vårull kommer samtidig med høstulla.
 6. Har laget ansvaret for transporten inn til ullstasjonen er ikke laget ferdig med sin oppgave før ulla er i hus på ullstasjonen.
 7. Lokallagene har ansvaret for å holde ullstasjonen orientert om hvem som til en hver tid er leder og ullansvarlig i laget.

Ullstasjonens ansvar

 1. Ullstasjonene har ansvaret for å organisere inntransporten fra samleplassene og inn til ullstasjonen, og bestemmer tidspunkt for levering.
 2. Ullstasjonene legger opp ruter for henting av ull på samleplassene i samarbeid med lokallagene.
 3. Ullstasjonene registrerer i sitt leverandørregister hvilke lokallag den enkelte leverandør sokner til og har ansvar for at korrekt godtgjørelse utbetales.
 4. Ullstasjonen utbetaler innsamlingsgodtgjørelsen til lokallagene to ganger pr. år.
 5. Ullstasjonen kan være behjelpelig med å skaffe emballasje til pakking.

Innfrakt og forsikring

 1. Dersom et lokallag sjøl ønsker å transportere ulla inn til ullstasjon, skal dette avtales med ullstasjonen. Hvis inntransport skjer på en dag organisert av ullstasjonen, vil laget gis innsamlingsgodtgjørelse, og produsent 0,40 kr/kg til dekke av transport. Hvis inntransport skjer utenom annonserte innsamlingsdager vil disse godtgjørelsene ikke bli utbetalt. Ullstasjonen kan, etter avtale, fungere som lokallager for nærliggende lag. Laget skal da selv sørge for avlasting på ullstasjonen etter gjeldende retningslinjer. Laget vil da få utbetalt vanlig innsamlingsgodtgjørelse.
 2. Ullavdelingen tegner ingen form for forsikring av ulla i forbindelse med innsamlingen. Det enkelte lag bør derfor vurdere forsikring ved lagring av ulla på samleplassene. Den som transporterer ulla fra samleplass til ullstasjonen er ansvarlig for forsikring av ulla under transporten.

Klippekurs og kurs i ullbehandling

 1. Ull-leveransene skal være sortert og behandlet i henhold til reglene for god ullbehandling. Ullstasjonene er pliktig til å gi enkeltprodusenter og lag tilbakemelding om kvalitetsfeil ved den leverte ulla. For enkeltprodusenter gies tilbakemeldingen gjennom avregningen. Lag som ønsker tilbakemelding for hele laget samlet må henvende seg til ullstasjonen. Lagene, enten hver for seg eller i samarbeid med hverandre, har ansvaret for at det holdes kurs i klipping og ullbehandling. Til dette skal det brukes godkjente instruktører. NSG og Norilia kan være behjelpelig med kursing.

Oslo, 01.09.08

NORSK SAU OG GEIT    -    NORILIA