Hvordan bedre hudkvaliteten

Luseangrep
Grunnlaget for forebyggende parasittbekjempelse blir lagt ved regelmessig godt husdyrstell. Klipping om høsten reduserer faren for luseangrep. Hvis man må bekjempe lus i en besetning er det som oftest behov for medikamentell behandling. Da er det viktig at man behandler alle dyrene i besetningen samtidig.

  

 

Hold dyra rene
Møkkete og ustelte dyr gir ikke bare et optimalt tilholdssted for lus og andre parasitter, men kan også påføre huden sviskader. Et problem for slakteriene at møkkete dyr forurenser slaktet. Kostnader ved vasking av dyr etter at de er kommet til slakteriet kan belastes produsent. Gjødselkaker bør løses opp med vann før de fjernes. Bruk børste med tagl eller gummiskrape for å unngå riper i huden (narven).

 Avhorning
Så vel i fjøset som på beitet finnes det slåsskjemper, og stangeskader er ikke uvanlige. Erfaring viser at avhornede dyr blir roligere og enklere å håndtere. Avhorning skal i henhold til Dyrevernloven foretas før kalvene er 6 uker gamle.

Riktig utforming av innredning
Feil utformet innredning kan gi gnagsår og rifter. Bruk hensiktsmessig oppbinding og fjern den gammeldagse nakkebommen. Den forårsaker ofte mankeskader. Sørg for at dyrene får en skånsom behandling ved levering.

Frysemerking
Frysemerking forårsaker narvskader. Vær derfor nøye med hvor du plasserer frysemerket. Helst skal det stå rett over haseleddet eller loddrett på hver side av halen, ikke oppå krysset. Følg bruksanvisningen nøye.
 

 

 

 


Piggtråd
Kommer dyra i kontakt med piggtråd er det lite som skal til før huden blir skadet. Fjern derfor piggtråd fra beitemarka der dette er mulig.

Ringorm
Ringorm er en soppinfeksjon som ofte angriper unge dyr. Smitten spres hovedsakelig gjenom direkte kontakt, innredning og redskaper. Ringormangrep påfører huden permanente skader. Ved mistanke om ringormangrep må dyret isoleres og veterinær tilkalles. Vaksinasjon av unge dyr har vist seg å gi en varig og effektiv bekjempelse av ringorm. Vær oppmerksom på at ringorm også kan smitte mennesker, hunder og katter.

 

 Andre parasitter
Skader av lus kan forveksles med skader av andre parasitter. Dette gjelder i første rekke skabbmidd og hårsekkmidd. Skabbangrepene finner vi ofte ved halen (haleskabb). Ved lette angrep er det vanskelig å se på dyra at de har skabb, men etter hvert vil man observere stadig større hårløse og flassete partier som brer seg fra halerota utover speilet og nedover låret. Angrepet vil etter hvert forårsake en ubehagelig kløe for dyra. Dette går utover dyras trivsel, og forårsaker skader på huden. Skabb synes å være relativt lite smittsomt.

Hårsekkmidd forekommer som oftest hos voksne kyr på ettervinteren og tidlig om våren. Angrep av hårsekkmidd kan observeres som knuter på manken, nederst på nakken og i skulderpartiet. Vanligvis observerer man ikke kliniske sykdomstegn på dyret, men midden etterlater sår som reduserer kvaliteten på huden.

Undersøkelser har vist at omkring 10% av norske huder har anmerkninger for skader på grunn av skabbmidd og hårsekkmidd. Veterinæren kan bistå med å stille diagnose, og eventuelt tilrå riktig behandling mot disse parasittene